Viborg Musik og Hifi klub

Hjem  Arrangementer  Supertræf  Links  Om Klubben  Køb og salg

 

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Viborg Musik & HiFi-Klub.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Viborg Kommune.


§ 2 Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at fremme forståelsen og interessen for sammenhængen mellem musik og HiFi. Herved forstås for det første, at klubben i et socialt fællesskab vil arbejde for at delagtiggøre og udbrede nuancer i musikken og dennes fremførelse for borgere med Hi-Fi som interesse. For det andet vil foreningen skabe et forum, hvor foreningens medlemmer kan udveksle erfaringer og synspunkter inden for dette felt..

 

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, til hvem der også betales kontingent. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af regnskabsperioden.

Stk. 4. Eksklusion af medlemmer kan ske af en enig bestyrelse. Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklu­sion, såfremt et medlem opfører sig på en sådan måde, at det ikke er forene­ligt med klubbens virke. Herunder hvis et medlem ikke overholder almindelige, men uskrevne regler om god opførsel, videregiver med­lems­lister til tredjepart eller anden uetisk adfærd.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

 

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af juni måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller mail til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 

1.                                      Valg af dirigent og stemmetæller

2.                                      Formandens beretning

3.                                      Regnskabsaflæggelse

4.                                      Behandling af indkomne forslag

5.                                      Fastsættelse af kontingent

6.                                      Godkendelse af budget

7.                                      Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

8.                                      Valg af 2 revisorer

9.                                      Eventuelt


Stk. 5.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning.

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen er 2 uger.

 

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert andet år vælges 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 efter generalforsamlingen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Formanden – og i hans fravær kassereren – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

§ 7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1/7 til 31/6 det efterfølgende kalenderår.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§ 8 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller ved underskrift af kassereren efter forudgående aftale med formanden. Foreningen kan ikke optage lån.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelsen for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10 Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Første gang hvis 2/3 stemmer for en opløsning på en og anden gang hvis et simpelt flertal stemmer for en opløsning.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver medlemmerne ligeligt.

 

§ 11 Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 29. januar 2004.